ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Taotluste vastuvõtt 05.-10. mai 2022


Meede 1 „Konkurentsivõimeline ettevõtlus“ projektitoetuste taotluste vastuvõtt 

05.05.2022 (00:00)- 10.05.2022 (23:59)

 

Hindamise tähtaeg tegevusgrupis 09.07.2022


Tegevusgrupp edastab PRIA-le hindamise tulemuste alusel juhatuse otsusega vastuvõetud ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta 20 tööpäeva jooksul arvates nimetatud otsuse tegemisest.

NB! Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIAle esitamise päevale järgneval päeval (pärast seda, kui tegevusgrupp on taotlejat teavitanud).

 

Meetme eelarve 250 000 eurot

Maksimaalne projektitoetus on 45 000 eurot ja minimaalne 1000 eurot. 

Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste taotluste arv taotleja kohta on 1.

 

AVALDUSTE ESITAMINE TOIMUB  PRIA e-TEENUSTE KESKKONNAS  ePria

Avaldusi ei saa eeltäita, vormid avanevad täpselt taotlusvooru ajaks. Sisenemisel TARA teenusega saab kasutada Mobiil ID, Smart ID, Pangalinki ja ID-kaarti. 

 

Objektide tähistamine

2014-2025 Strateegia

LEADER määrus

Meetmeleht

Projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise kord

Hindamiskriteeriumid


Taotlusega koos tuleb esitada: 

1) Äriplaan (vabas vormis) vähemalt 1 A4 lk

2) Majandusaasta aruanne (taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande)

3) Omandiõigust tõendav dokument. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

4) Ehitustegevusega seoses seadusega nõutavad dokumendid 


Lisainfo tegevjuht Karl Õmblus tel 5667 9371, info@vortsjarveyhendus.ee või meetmespetsialist Jane Nirgi tel 5855 3886, jane@vortsjarveyhendus.ee.


Avaldatud 05.04.2022